Obszary praktyki

Moja kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących rodzajach spraw:

Sprawy karne i wykroczeniowe

m.in. reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego, obrona przed sądami oskarżonych i obwinionych, reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia, dochodzenie roszczeń majątkowych związanych z popełnionym czynem zabronionym, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

wnoszenie skarg do Trybunału w Strasburgu i reprezentacja w postępowaniu merytorycznym przed Trybunałem w przypadku naruszenia praw gwarantowanych Europejską Konwencją Praw Człowieka lub jej protokołami dodatkowymi

Sprawy cywilne

m.in. o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych (wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, ochrona dóbr osobistych), sprawy dotyczące umów i odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań

Sprawy rodzinne

m.in. o rozwód, o separację, o unieważnienie małżeństwa, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o podział majątku wspólnego małżonków, o świadczenia alimentacyjne, o kontakty z dziećmi, o uznanie ojcostwa, o sądowe ustalenie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, o zaprzeczenie ojcostwa

Sprawy spadkowe

m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o przyjęcie lub odrzucenie spadku, sprawy dotyczące dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku lub zapisu, umowy dotyczące spadku (zbycie spadku w całości lub części, zrzeczenie się dziedziczenia)

Sprawy dotyczące nieruchomości

m. in. o zasiedzenie, o uwłaszczenie, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie i zniesienie służebności, sprawy ze stosunku najmu i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, sprawy dotyczące ochrony własności i posiadania, sprawy rozgraniczeniowe, sprawy o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, sporządzanie wniosków o wpis w księgach wieczystych

Sprawy administracyjne

m. in. dotyczące wywłaszczania i zwrotu nieruchomości, planowania przestrzennego, zaskarżanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, odwołania od decyzji administracyjnych i skargi do sądów administracyjnych

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego

m. in. sporządzanie i opiniowanie umów spółek handlowych, a także spółek cywilnych, zaskarżanie uchwał w spółkach prawa handlowego, dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych wobec członków zarządu i wspólników spółek

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

m.in. dotyczące rozwiązywania umów o pracę, dochodzenie wynagrodzenia za pracę, odszkodowania za dyskryminację lub mobbing w miejscu pracy, sprawy dotyczące wypadków przy pracy, odwołania od decyzji ZUS i KRUS